Personenbelasting inkomstenjaar 2020

 

De aangifte personenbelasting over het aanslagjaar 2021 is zoals elk jaar toegenomen met een aantal extra codes. Kenmerkend voor dit jaar zijn de extra codes voor de talrijke coronamaatregelen die werden genomen omtrent vervangingsinkomsten o.a. overbruggingsrechten (zie bespreking taxatie nieuwsbrief december 2020.

De andere nieuwigheden bleven beperkt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 

  • Overbruggingsrecht – crisis – heropstart / regionale vergoedingen

Zoals beschreven in de nieuwsbrief van december 2020 is het overbruggingsrecht een steunmaatregel die werd genomen door de federale regering in de coronacrisis.

De zelfstandige die hiervan kon genieten ontving reeds een inkomstenfiche van de sociale kas.

De taxatie voor verkrijgers van winsten of baten (éénmanszaken) bedraagt 16,5% in zover ze niet meer bedragen dan de belastbare winst van de laatste 4 jaar.
Voor bedrijfsleiders van vennootschappen wordt dit progressief belast, dus bijgeteld bij de andere inkomsten.

Als uitzondering wordt het vervangingsinkomen voor meewerkende echtgenoten niet belast.

Naast de federale steunmaatregel waren er ook nog vergoedingen van gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten.
Deze vergoedingen zijn doorgaans vrijgesteld van personenbelasting. Als voorbeeld kunnen we de belangrijkste vermelden: compensatiepremie, beschermingsmechanisme en de forfaitaire vergoeding tot dekking voor het elektriciteitsverbruik en verwarming.

 

Ook worden de verkregen consumptiecheques voor werknemers niet aanzien als belastbare inkomsten. De cheque wordt beschouwd als een sociaal voordeel en dus vrijgesteld van belasting.

                                                                                                                                             

  • Belastingverminderingen

 

  • Dienstencheques:

De belastingvermindering van dienstencheques was in het verleden 30%, dit werd teruggebracht vanaf 01/01/2020 naar 20%.

 

  • Giften:

Het percentage van belastingvermindering was 45%, door de coronacrisis werd dit opgetrokken naar 60%. Ook werden nu giften in natura toegestaan in de periode 01/03/2020-30/06/2020 aan bepaald instellingen.
De gift dient minimaal 40,00 EUR te bedragen en betaald te zijn aan een erkende instelling.

 

  • Uitgaven voor kinderoppas:

Voor het jaar 2020 werd het maximaal bedrag van 11,20 EUR per dag verhoogd naar 13,00 EUR. De leeftijdsgrens werd ook opgetrokken van 12 naar 14 jaar. In de toekomst wordt nog een verhoging van het maximum bedrag vooropgesteld.

 

  • Hypothecaire leningen:

Er werd in het jaar 2020 in sommige gevallen de mogelijkheid geboden door de overheid en de financiële instellingen om de hypothecaire woonlening on hold te plaatsen en dus geen aflossingen meer te doen door de economische moeilijke toestand.
De kapitaalaflossingen uitstellen naar de toekomst levert geen problemen op voor de toekomstige aflossingen en de aftrekbaarheid daarvan.

 

 

  • Varia

De wet van de taks op effectenrekening 2.0 werd reeds gepubliceerd op 25 februari 2021. Deze taks waarvan we het voorontwerp hebben besproken in de nieuwsbrief van december 2020 gaat invoege op 26 februari 2021. De eerste referentieperiode zal lopen van 26 februari 2021 tot 30 september 2021 om te bepalen of de effectenrekening meer dan 1 miljoen EUR bedraagt. Meer informatie omtrent deze nieuwe belasting zal volgen in een latere nieuwsbrief.

 

Ook omtrent de buitenlandse onroerende goederen is er nieuws. Daarvoor werd een nieuwe regeling uitgewerkt omtrent de creatie van een kadastraal inkomen voor elk buitenlands onroerend goed dat in bezit is van een Belgisch inwoner. De toepassing van de wet gaat van start vanaf inkomstenjaar 2021.

 

 

 

Auteurs:

Elmer Walraedt & Jeroen Hoflack

 

Deze uitgave is een creatie en een vrije interpretatie van de auteurs. BVBA Consilium Accountants en de auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven?