Nieuwe wetgeving 2021 - taxatie overbruggingsrecht

Na zeer moeilijke regeringsonderhandelingen hebben we in ons land sinds 1 oktober 2020 een federale regering met een meerderheid in het parlement. De regering De Croo I is in volle Coronacrisis onmiddellijk uit de startblokken geschoten op fiscaal vlak met een aantal voorstellen van wetgevend werk. We proberen hier reeds een zo goed mogelijk beeld te schetsen.

Daarnaast zal in de nieuwsbrief de taxatie van het overbruggingsrecht worden besproken. Het overbruggingsrecht werd door veel zelfstandigen verkregen als compensatie naar aanleiding van de maatregelen van de Coronacrisis.

 

 • Tijdelijke uitbreiding van het 6% BTW tarief voor afbraak en heropbouw van woningen

Sinds 1 januari 2007 bestaat er in ons land een verlaagd btw tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en de woning gelegen is in één van de 32 stadsgebieden.

 

Vanaf 1 januari 2021 zou deze maatregel worden uitgebreid voor het ganse Belgische grondgebied. De looptijd van de nieuwe maatregel is tot 31 december 2022. Opdat de nieuwe regeling van 6% BTW tarief van toepassing zou kunnen zijn, zijn er bepaalde voorwaarden:

 

 • De bouwheer gebruikt de heropgebouwde woning als zijn enige en eigen woning.
 • De bouwheer vestigt er zonder uitstel zijn domicilie.
 • De totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag niet groter zijn dan 200 m².

 

 

 • Taks op effectenrekeningen 2.0

Op 2 november 2020 werd een voorontwerp goedgekeurd tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen.
In 2018 werd reeds een taks op effectenrekeningen ingevoerd maar het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de regelgeving ongrondwettig was. Het Hof vernietigde de taks.

 De huidige regering probeert nu met aangepaste wetgeving toch de effectenrekeningen te viseren.

 

Hierbij de belangrijkste kenmerken van het voorontwerp:

 • De wet viseert de effectenrekeningen aangehouden door Belgische of buitenlandse natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen.
 • Voor Belgische inwoners worden zowel Belgische als buitenlandse effectenrekeningen geviseerd.
 • De maatregel is van toepassing op alle financiële producten op een effectenrekening.
 • Het tarief van de belasting bedraagt 0,15% op jaarbasis op de gemiddelde waarde (4 tijdstippen in het jaar) op effectenrekeningen van meer dan 1 miljoen euro.

Nog enkele verschilpunten met de vorige taks:

 • Geen berekening per titularis, we zouden kunnen concluderen dat de effectenrekening in het geheel wordt bekeken en niet de waarde per titularis.
 • Indien in bezit van meerdere effectenrekeningen waarop telkens 1 miljoen euro of minder aan waarde staat, zal deze niet worden onderworpen aan deze nieuwe belasting.

 

Op heden is het tijdstip van de inwerkingtreding nog niet gekend.

 

 

 • Buitenlandse onroerende goederen

Het Europees Hof van Justitie heeft reeds meermaals geoordeeld dat België zijn verplichtingen inzake het vrije verkeer niet nakomt bij taxatie van onroerende goederen in België in vergelijking met onroerende gelegen in het buitenland.

Bij buitenlandse onroerende goederen wordt op heden de reële huurwaarde in aanmerking genomen voor de belastbare grondslag. Bij Belgische onroerende goederen is de belastbare grondslag het kadastraal inkomen.

Op de ministerraad van 11 december 2020 werd nu een voorontwerp van wet goedgekeurd om een aanpassing op te nemen omtrent de belastbare grondslag voor onroerende goederen gelegen in het buitenland.
De bedoeling is nu om de buitenlandse onroerende goederen ook een kadastraal inkomen toe te kennen, zodoende zal er een zelfde belastbare grondslag ontstaan.

Het voorontwerp van wet is voorgelegd aan de Raad van State voor advies.

 

 

 • Brexit

Vanaf 1 januari 2021 zal het een feit zijn, het Verenigd Koninkrijk zal uit de Europese Unie stappen. Op vele vlakken zal dit een grote impact hebben. Ook op BTW vlak.

 

Het Verenigd Koninkrijk zal dus op vlak van BTW wetgeving niet meer worden aanzien als een lidstaat van de Unie maar als een derde land.

 

Hierbij enkele wijzigingen die belangrijk zijn:

- Intracommunautaire handel wordt invoer/uitvoer, als er handel wordt gedreven met Britse ondernemingen zal een EORI nummer moeten worden aangevraagd om in orde te zijn met douaneformaliteiten.

- Een aantal vereenvoudigingsmaatregelen verdwijnen vb. MOSS aangifte, driehoeksverkeer, …

- Daarnaast zijn er ook nog gevolgen voor de plaatsbepaling van diensten.

            

                                                                                                                               -

 • Overbruggingsrecht – crisis - heropstart

Het overbruggingsrecht is een steunmaatregel in kader van de maatregelen die werden genomen door de regering in de Coronacrisis.

Het crisis overbruggingsrecht geldt voor zelfstandigen of bedrijfsleiders die hun activiteit hebben moeten onderbreken. Het heropstart overbruggingsrecht wordt verkregen als er wordt aangetoond dat na een onderbroken periode er een omzetverlies is.

Deze steunmaatregelen zijn in tegenstelling tot de regionale premies niet belastingvrij.
De taxatie van het overbruggingsrecht gebeurt altijd in de personenbelasting gezien dit werd verkregen door een natuurlijke persoon. Door de overheid wordt er geen bedrijfsvoorheffing afgehouden. Bijgevolg zal de taxatie gebeuren via de aangifte personenbelasting.

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de taxatie volgens het statuut van de zelfstandige:

 

 

Crisis overbruggingsrecht

Heropstart overbruggingsrecht

Verkrijgers van winst of baten (éénmanszaak)

Taxatie = 16,5%

in zover ze niet meer bedragen dan de belastbare winst van de laatste 4 jaar (indien boven deze grens wordt het belast aan de progressieve tarieven)

Progressief belastbaar

(dus samengevoegd met andere inkomsten)

Bedrijfsleider

Progressief belastbaar

(dus samengevoegd met andere inkomsten)

Progressief belastbaar

(dus samengevoegd met andere inkomsten)

Bezoldigde meewerkende echtgenoten

 

Niet belastbaar

 

Niet belastbaar

 

Auteurs:

Elmer Walraedt & Jeroen Hoflack

 

Deze uitgave is een creatie en een vrije interpretatie van de auteurs. BVBA Consilium Accountants en de auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven?