Personenbelasting inkomstenjaar 2018

Ieder jaar zijn er nieuwigheden te vinden in de aangifte personenbelasting met de aangroei van de bijhorende codes. Ook dit jaar zijn er een aantal nieuwe zaken die we toch willen vermelden, echter zijn de nieuwigheden eerder beperkt.

 

1. Vrijstelling roerende voorheffing op dividenden

Vanaf inkomstenjaar 2018 is er de mogelijkheid om maximaal 192,00 EUR per belastingplichtige te recupereren via de aangifte personenbelasting van de roerende voorheffing die werd afgehouden van ontvangen dividenden.

Onder dividenden wordt verstaan winstuitkeringen uit aandelen.

De vrijstelling werd ingevoerd voor volgende aandelen:

  • Dividenden van zowel binnenlandse of buitenlandse (beleggings-)aandelen;
  • De bestaande specifieke vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen verdwijnt. De teruggave van de roerende voorheffing moet nu ook via de aangifte worden vervuld (we denken hier bijvoorbeeld aan Argen-co, Cera, …);
  • Indien er dividenden worden ontvangen op buitenlandse rekeningen, dienen de inkomsten voor maximaal 640,00 EUR niet te worden aangegeven.

Gezien er momenteel nog geen verplichting is voor de financiële instellingen om fiscale attesten af te leveren van de uitbetaalde dividenden, raden wij aan alle dividendtransacties op uw rekeningen na te zien en te verzamelen over het jaar 2018. Zodoende kan u aanspraak maken op de recuperatie van de roerende voorheffing.

 

2. Effectenrekeningen en buitenlandse rekeningen

In  2018 werd een effectentaks ingevoerd in België van 0,15% voor particulieren  die in het bezit zijn van één of meerdere effectenrekeningen met een waarde groter of gelijk aan 500.000,00 EUR. Zodra de drempel is overschreden is er een taks verschuldigd.

Voor controledoeleinden op deze wetgeving wordt een nieuwe meldingsplicht ingevoerd in de aangifte. Iedereen die in bezit is van meerdere effectenrekeningen in de periode 15/03/2018 – 31/12/2018 dient de code aan te kruisen, ook al zijn de effectenrekeningen samen kleiner dan 500.000,00 EUR. Indien u eigenaar bent van 1 effectenrekening dient u niets te melden.

De meldingsplicht voor belastingplichtigen met buitenlandse rekeningen en individuele levensverzekeringen werd uitgebreid naar de beheerders van de rekeningen. Met andere woorden niet enkel eigenaars maar ook personen die handtekeningsbevoegdheid hebben over een buitenlandse rekeningen dienen de melding te doen.  De verplichting blijft ook bestaan zoals in het verleden om vóór de indiening van de personenbelasting een aantal gegevens van de rekening te melden bij het Centraal aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank.

 

3. Forfaitaire beroepskosten voor zelfstandigen

Vanaf dit jaar is het mogelijk om als zelfstandige gebruik te maken van een kostenforfait op de winsten. Het percentage bedraagt 30%, dit mag worden afgetrokken van de winst over het jaar. Bij het gebruik van dit percentage mag er geen enkele kost meer in rekening worden gebracht. Voor de berekening van het forfait dienen wel eerst de betaalde sociale bijdragen en de eventueel aangekochte grondstoffen en handelsgoederen te worden afgetrokken. De begrenzing van het forfait is voor inkomstenjaar 2018 vastgelegd op 4.720,00 EUR.

Vennootschappen en belastingplichtigen die forfaitair worden belast zijn uitgesloten van deze maatregel.

Bij belastingplichtigen met een grote winst en weinig beroepskosten zou het een mogelijkheid kunnen zijn om de nieuwe forfaitregeling toe te passen. Echter adviseren we om toch genoeg bewijsstukken (facturen) van kosten te kunnen voorleggen, in de meeste activiteiten zijn er namelijk meer kosten dan het forfaitpercentage van 30%.

 

Auteurs:

Elmer Walraedt & Jeroen Hoflack

 

Deze uitgave is een creatie en een vrije interpretatie van de auteurs. BVBA Consilium Accountants en de auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven?